Nestylo

Perinatale zorg voor moeder en baby

Bevroeden. Begrijpen.

De vroedvrouw begrijpt, ondersteunt en bevestigt een vrouw in het hele proces rond zwangerschap, geboorte, en eerste zorgen voor de baby.


Ik ben gecertificeerd verloskundige en lactatiekundige, die graag met mensen samenwerkt om persoonlijke en geïndividualiseerde perinatale zorg te bieden. Als hedendaagse verloskundige zie ik mezelf als een gezondheidspartner voor al wie beroep op mij doet.

 Zwangerschap, bevalling, borstvoeding: het zijn essentiële aspecten van ons menselijke 'zijn', interventies en medicijnen worden zoveel mogelijk beperkt.  Ervaring, rust en natuurlijke middelen doen vaak wonderen.  Tegelijk mogen we niet blind zijn voor het uitzonderlijke van het gebeuren, en breng ik dus steeds de laatste stand van kennis in de praktijk.  


Als u zwanger bent, of na de bevalling op zoek naar een zorgverlener, wil ik daarin graag uw partner zijn.


Zorggarantie

Zwanger of net bevallen? Proficiat! Een baby brengt heel wat veranderingen met zich mee; om ervoor te zorgen dat deze periode zo rustig mogelijk verloopt schakel je best een vroedvrouw in. Ik ben er voor al jullie vragen en bezorgdheden.

Samen proberen we de prenatale en postnatale periode zo rustig mogelijk te laten verlopen. Ik sta klaar voor jullie op ieder moment! Daarom werk ik, samen met bekwame partners die dezelfde zorgfilosofie hanteren, via het principe van een zorggarantie.

Wat betekent dit?

·      Het eerste huisbezoek na de geboorte vindt plaats binnen de 24 uur na thuiskomst. Zo kunnen we je snel verder helpen bij vragen en twijfels.

·      Tot en met dag 5 na de geboorte komen wij dagelijks langs, nadien wat meer gespreid. Een consultatie rond de leeftijd van 10 dagen, 3 weken en 6 weken wordt door je vroedvrouw aangeboden.

·      Wij volgen jou en je kindje op tot 1 jaar na de geboorte. Vanaf de leeftijd van 6 weken zijn de afspraken op jullie vraag.

·      Een vraag? Je kan ons via het wachtnummer 7 dagen op 7 telefonisch bereiken. Tussen 9 en 17 uur kan je terecht bij je eigen vroedvrouw. Tussen 17 en 9 uur kan je terecht op ons wachtnummer, voor noodgevallen waarbij een vroedvrouw kan helpen.

·      Dringend een kolf nodig? Wij beschikken over enkele kolftoestellen die je gratis kan uitlenen voor een periode van maximum 1 week (afhankelijk van de beschikbaarheid; het kolfsetje is o.w.v. hygiëne verplicht aan te kopen).

Hoeveel kost dit?

Vroedvrouwenzorg hoort betaalbaar te zijn en is dat ook. Mijn partners en ik zijn allen geconventioneerd. Wij rekenen de zorg af met je mutualiteit en jullie krijgen daarvan achteraf een overzicht.

Je persoonlijk aandeel voor onze zorgen bedraagt:

·      Een dossierkost van €25 voor de opmaak van het elektronisch dossier. Zo kunnen we jullie dossier veilig en digitaal aanmaken, bijhouden en overal raadplegen. Deze dossierkost wordt aangerekend bij de opmaak van het dossier tijdens het eerste contact.

·      Een eenmalig forfaitaire vergoeding van €50 voor 24/24u bereikbaarheid, 7/7 zorg, medische materialen, noodkolf en administratie. Dit forfait wordt aangerekend na de geboorte.

·      Een verplaatsingsvergoeding van €5, 8 of 10 per huisbezoek, afhankelijk van je woonplaats.

Wij willen alle gezinnen de mogelijkheid geven om goed opgevolgd te worden. Twijfel niet om over de tarieven te spreken. 


Geïnformeerde toestemming voor verwerking van persoonsgegevens door Nestylo.

1. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2. Doel verwerking

Nestylo verwerkt uw persoonsgegevens enkel in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum.  Door het aanmeldformulier in te vullen geeft u aan in te stemmen met dat gebruik.  Wanneer we tot een begeleidend zorgtraject komen, zal u nogmaals gevraagd worden met dit gebruik op formulier in te stemmen. 
Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Nestylo BV, haar vaste vertegenwoordiger Martine Van Haver, met praktijk te Lubbeek. Martine is bereikbaar via 0477-350322, via martine@nestylo.be en via het aanmeldformulier op deze website.

4. Rechten patiënte

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.

U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

Wanneer u het aanmeldformulier opstuurt of het papieren formulier bij de aanvang van een zorgtraject ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.

Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de wettelijke bewaringsplicht.

Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijke.